Avtalsvillkor
Mellanskånes Kraft AB förbinder sig att leverera el till kundens angivna anläggning. All el som vi säljer är 100 procent förnybar energi, till största delen vattenkraft. Mellanskånes Kraft AB med org.nr: 556504-2362 refereras i dessa avtalsvillkor som “leverantören”.

Det totala jämförpriset inkluderar elpris, elcertifikatsavgift, fast månadsavgift, moms samt justeringar för leveransfastighetens elområde och är beräknad på uppgiven årsförbrukning. Jämförpriset är utformat i enlighet med Konsumentverkets föreskrifter.

Kunden förbinder sig att köpa all sin el under avtalsperioden till den angivna anläggningsadressen från leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra det avtalade priset under avtalsperioden utan föregående underrättelse till kunden i den mån prisändringen föranleds av ändrade skatter, införande av prisområden, elcertifikat (rörligt elpris) eller andra av myndigheter beslutade prisändringar. Områdesjustering tillkommer på samtliga elpriser. Utöver dessa villkor gäller branschens allmänna avtalsvillkor, d.v.s. EL 2012 K (rev 2) samt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Fast elpris avser ett avtal på bestämd tid. Priset för levererad el beräknas utifrån ett på förhand bestämt elpris per kWh för aktuellt elområde. Rörligt elpris i 3 månader avser ett avtal som gäller på bestämd tid och avtalsformen löpande rörligt elpris är utan bindningstid. Rörligt elpris utgörs av ett volymvägt månadsmedelpris inklusive inköpskostnader för leveransmånaden baserat på den nordiska energibörsens spotpris. Vid rörlig avtalsform har kunden rätt till att teckna om till en fast eller vintersäkrad avtalsform (fast elpris dec-mars, rörligt elpris resterande period). Kunden har även rätten att byta till en avtalsform med ettårig och treårig bindningstid. För kunden som aktivt inte valt att teckna ett av ovan nämnda avtalsformer tillhandahålls anvisningspris vilket är ett rörligt elpris med 12 öre/kWh i påslag och 300 kr i fast årsavgift, moms tillkommer.

Avtalet kommer till stånd genom att kunden undertecknar detta anbud, och tillser att ett exemplar av denna handling kommer leverantören tillhanda innan det angivna ”senast datumet” för att priser och startdatum ska kunna garanteras. Senast 1 månad innan den dag då avtalet senast måste sägas upp skickar leverantören ett brev med dagens priser och villkor. Om kunden inte hör av sig senast 14 kalenderdagar innan avtalets utgångsdatum förlängs avtalstiden med 3 månader till rörligt elpris med de villkor som tillhör den avtalsformen.

Leverantören förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning av kunden. Likaså förbehålls fri prövningsrätt av kunden vid svar på detta anbud. Om leverantören, vid avtalets påbörjande har skälig anledning att befara att konsumenten inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet för försäljningen. Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till elhandelsföretaget eller kännedom om att konsumenten ådragit sig betalningsanmärkningar.

Ångerrätt

Vid tecknande av avtal har kunden alltid 14 kalenderdagars ångerrätt och ångerfristen börjar löpa den dagen avtalet ingås (undertecknat datum). Kunden har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl även vid påbörjad leverans. Ångerrätten utövas genom att kunden lämnar eller sänder ett klart och tydligt meddelande om dennes beslut att frånträda avtalet via exempelvis brev, e-post eller muntligt. Meddelandet ska bland annat innehålla namn, fastighetsadress, datum samt information om vilket avtal ångerrätten avser. Kunden kan även använda sig av en ångerblankett som tillhandhålls av Konsumentverket och finns på deras hemsida (konsumentverket.se).

Vid ångerrätt inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet, därmed har kunden ingen betalningsskyldighet. Har kunden uttryckligen begärt påbörjad elleverans under ångerfristen ska ersättning utgå en skälig proportionell andel av det avtalade priset.

Uppsägningstid

Det är 14 kalenderdagar uppsägningstid på avtalen hos leverantören och vid uppsägning före avtalets slut kan det tillkomma en avgift för avtalsbrott. Vid uppsägning som inte innefattar ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommes, vid avtalstidens utgång till anvisningsavtal eller annan likvärdig avtalsform. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör elhandelsavtalet, såvitt gäller anläggningen, att gälla utan föregående uppsägning.

Avtalsbrott 

Vid avtalsbrott har leverantören rätt till ekonomisk ersättning från kunden vid avtalsform med fast elpris. Om kunden säger upp avtalet i förtid utan att iaktta avtalad uppsägningstid beräknas ersättningen enligt följande: Vid avtalsform fast elpris beräknas ersättning utifrån avtalade elpriset multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen. Vid avtalsform vintersäkrat elpris beräknas ersättning enbart för den fasta delen av avtalet, utifrån avtalade elpriset multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen. Kunden är ersättningsskyldig även i fall elleverans inte påbörjats där tiden för ångerrätt är utgången. Månadsavgiften för kvarvarande avtalstid tillkommer samt en administrativ avgift om för närvarande 300 kronor. Kvarvarande avtalstid beräknas i hela månader och den kvarvarande förbrukning beräknas som en tolftedel av den av elnätsföretaget angivna årsförbrukningen. Moms tillkommer inte.

Fakturerings- och betalningsvillkor

Leverantören har fakturering månadsvis och betalning sker via bankgiro, men med möjlighet till e-faktura eller autogiro. Anmälan till e-faktura och autogiro görs via kundens internetbank, blankett för autogiroanmälan finns även på vår hemsida eller kan rekvireras från vårt kontor. Vid önskemål om faktura via e-post ska kunden skicka ett mail till info@mskraft.se med önskad e-postadress och ange följande text: E-post faktura kund ”kundnr”.

Värvning

Vid värvning av vän erhåller kunden 200 kronor i rabatt på framtida faktura för varje ny kund som tecknar avtal med Mellanskånes Kraft AB. Obegränsat antal värvningar.

Mellanskånes Kraft Aktiebolag
Landsvägen 77, 243 72 Tjörnarp

Org. nr. 556504-2362
Bankgironummer: 5988-0492

Telefon: 0413-489 000
E-post: info@mskraft.se

Vid elavbrott, kontakta oss på 0451-62 000